Om advokatkontoret

Advokatfirmaet MUNCH|LUND drives som I/S, og firmaet anvender ingen særlige aftaler om valg af værneting, lovregler eller lignende, medmindre det aftales med klienten.

Alle advokater i Advokatfirmaet MUNCH|LUND er beskikkede som advokater af Justitsministeriet i Danmark, og hermed en del af Advokatsamfundet.

Advokatfirmaet som har cvr.nr. 26453356 har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af advokatsamfundet fastsatte regler. Forsikringen og garantiordningen er tegnet i Codan Forsikring, Gammel Kongevej 60, 1790 København V. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokatfirmaet MUNCH|LUND I/S, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokatfirmaet MUNCH|LUND har klientbankkonti i Danske Bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Advokaterne hos Advokatfirmaet MUNCH|LUND er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokatfirmaet MUNCH|LUND og/eller utilfredshed med en af Advokatfirmaet MUNCH|LUNDs advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.