Privatlivspolitik

Vi er dataansvarlige for de andelsboligforeninger vi har i administration, idet vi selvstændigt indhenter og behandler oplysninger.

 

Kontakt information:

Ejendomsadministrationen Andelsbo

Dronning Olgas Vej 37A, 2000 Frederiksberg

CVR: 26453356

Telefon nummer: + 45 3816 1125

E-mail: andelsbo@andelsbo-adm.dk

Hjemmeside: www.andelsbo-adm.dk

 

Vi indsamler og behandler data om dig for at opfylde vores service aftaler på vegne af dig, din andelsboligforening og dennes samarbejdspartnere.

Vi indsamler data for specifikke formål.

 

Andelsboligforeningen behandler personoplysninger om dig for at varetage administrationen af dit lejemål, ejendommens drift og foreningens interesser. Oplysningerne er nødvendige for at opfylde den aftale, vi har med dig om boligen, hvilket er et lovligt formål, der ikke kræver samtykke. Vi kan endvidere behandle personoplysninger om dig for at opfylde lovkrav eller for at fastlægge eller imødegå et retskrav.

Andelsboligforeningen behandler kun de oplysninger om dig, som vi skal bruge for at opfylde vores formål.

 

Vi behandler denne type data om dig.

Vi bruger som udgangspunkt kun almindelige personoplysninger, herunder dit navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og kontonummer. Vi kan bruge oplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse, f.eks. dit CPR-nummer i hvidvask-sammenhæng eller oplysninger om strafbare forhold i forbindelse med sager om overtrædelse af foreningens vedtægter eller husorden. Vi kan bruge følsomme oplysninger, f.eks. helbredsoplysninger i forbindelse med tilretninger af boligen på grund af handicap eller alder.

 

Vi indhenter dit samtykke før vi behandler dine persondata.

Vi indhenter dit samtykke før vi behandler dine persondata for de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre vi har et legalt grundlag for at indsamle dem. Vi vil informere dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata. I tilfælde af at du har afgivet samtykke, oplyser vi at dit samtykke er frivilligt og at du til enhver tid kan trække det tilbage ved at kontakte os.

 

Vi behandler kun relevante persondata.

Vi behandler kun data om dig, hvis det er relevant og tilstrækkeligt i relation til de formål, der er beskrevet ovenover. Formål er essentielt for at vurdere, hvilke data om dig der er relevante for os. Det samme gælder i det omfang, vi bruger persondata. Som eksempel bruger vi ikke data udover hvad vi har brug for til det specifikke formål.

 

Vi behandler kun nødvendige persondata.

Vi indsamler, behandler og lagrer kun de persondata, der er nødvendige i relation til at opfylde de formål vi har oplyst. Udover det, kan der være lovgivning, der bestemmer, hvilke typer af data, der er nødvendige at samle og lagre, for vores forretningsfunktioner. Typen og anvendelsesområdet for de persondata vi behandler, kan også have baggrund i kontraktuelle forpligtigelser og/eller lovkrav.

 

Videregivelse:

Vi videregiver kun oplysninger om dig, hvis det er nødvendigt, enten på grund af lovgivning eller hvis foreningen har en berettiget interesse, der overstiger hensynet til dig. Dette kan f.eks. være til forsyningsvirksomheder i forbindelse med forbrugsregnskaber og flytninger, eller til Nets i forbindelse med opkrævning af boligafgift.

 

Vi kontrollerer og opdaterer dine personlige oplysninger.

Vi kontrollerer at persondata vi behandler om dig ikke er falske eller misvisende. Vi sørger også for at din information er opdateret. Fordi vores service er afhængig af at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig om at informere os om relevante ændringer i dine registrerede persondata.

 

Vi sletter dine persondata når deres formål er udtømt.

Vi sletter personoplysninger om dig, når vi ikke længere har brug for dem, f.eks. fordi du er fraflyttet foreningen og vi har fastsat procedurer for, hvornår vi sletter dine personoplysninger. Selvom du er fraflyttet, kan dit navn fortsat fremgå af foreningsdokumenter som generalforsamlingsreferater, bestyrelsesmødereferater og årsregnskaber, hvis du f.eks. har været valgt til en bestyrelsespost eller en udvalgspost, eller har anmodet om at få ført en udtalelse til referat.

 

Datasikkerhed.

Vi vil beskytte dine persondata.

Vi har, og vil fremadrettet, fortsætte med at implementere og udvikle tilstrækkelige tiltag for informationssikkerhed, så at dine persondata er fuldt ud beskyttet. Disse tiltag inkluderer:

  • Organisatoriske (specifikke instrukser, rutiner og procedurer)
  • Tekniske (hardware og software systemer og konfigurationer)

Formålet er at sikre beskyttelse af dine persondata imod sletning, tab, ændring, uautoriseret adgang, publicering og andre potentielle sikkerhedsbrud.

 

Dine rettigheder.

Du har ret til at tilgå dine persondata.

Du har til enhver tid ret til at blive informeret om, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi bruger dem til. Du kan også få information om hvor lang tid vi gemmer dine personlige data og om, hvem der modtager data om dig. Vi gør opmærksom på, at retten til indsigt kan begrænses af hensyn til beskyttelse af andre personers privatliv.

Du kan håndhæve dine rettigheder ved at kontakte os.

 

Du har ret til at få ukorrekte persondata rettet eller slettet.

Hvis du mener at de persondata vi behandler om dig er fejlagtige, har du ret til at få dem rettet. Hvis dette er tilfældet, kontakt os venligst og informer os om, hvor unøjagtighederne er og hvordan vi retter dem.

I nogle tilfælde har vi forpligtelse til at slette dine persondata. Dette gælder for eksempel, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, de blev indsamlet med, kan du anmode om at få dine persondata slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre juridiske forpligtelser.

Når du anmoder om at få dine persondata slettet eller rettet, vil vi undersøge om betingelserne er opfyldt, og hvis de er, vil vi foretage de ønskede ændringer eller en sletning.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

 

Klage.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Ejendomsadministrationen Andelsbo, juni 2018