ANDELSBO-ADVOKAT
SPECIALISERET JURIDISK RÅDGIVNING

Andelsbo er et full-service hus, hvor vi udover ejendomsadministration, også tilbyder kvalificeret juridisk bistand.

Vi rådgiver indenfor mange grene af juraen, herunder foreningsret, boliglejeret, erhvervslejeret og køb/salg.

Som specialist advokater skaber vi værdi for andelsboligforeninger, ejerforeninger og andre kunder, ved at få sagerne løst.

Vi hjælper jer med at vælge den rette løsning

Andelsbo’s advokater har i generationer taget et særligt ansvar og udviklet langtidsholdbare løsninger.

Vi har stiftet en række af Danmarks første andelsboligforeninger og har sidenhen løst tusindvis af juridiske problemstillinger forligsmæssigt og ved domstolene.

Det har klædt os på, til at være en kompetent rådgiver for foreningssegmentet, lejere og udlejere, boligsælgere/købere og privatpersoner.

Vi vægter værdier som ordentlighed, transparens og effektivitet.

Bliv klogere på hvad vi kan tilbyde

Derfor skal I vælge en Andelsbo advokat

Vi søger løsninger frem for konflikt – og vores kunder vinder.

Hvem er vi?

Som advokatfirma står vi for at levere ærlig rådgivning, gennemarbejdede råd og klare løsninger.

Vi er specialister med stor faglighed, oparbejdet igennem mere end 60 år.

Vores arbejde er drevet af et ønske om at gøre en forskel – for dig, for jeres forening, for alle dem vi involverer os med.

Vi gør dette med fokus på at skabe løsninger og værdi – og om muligt gøre hverdagens udfordringer lidt lettere at overvinde, for vores klienter.

Start en dialog med os

Udfyld formularen nedenunder, og vil vi gøre vores bedste for at besvare den, så hurtigt som muligt.

Klientoplysninger

Det følger af de advokatetiske regler, at vi som advokater af egen drift skal oplyse vores kunder om følgende:

Munch Lund IS, CVR 26453356 er hjemhørende på adressen Dronning Olgas Vej 37A, 2000 Frederiksberg. Vi træffes på telefon +45 38 16 11 25 og andelsbo@andelsbo-adm.dk

Advokatfirmaet drives som I/S, og firmaet anvender ingen særlige aftaler om valg af værneting, lovregler eller lignende.

Vores advokater er alle beskikkede af Civilstyrelsen i Danmark og ligeledes registrerede som sådanne hos Advokatsamfundet, som de er en del af.

Der er tegnet lovpligtig ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler, og advokatansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokatfirmaet Munch Lund, som har cvr.nr. 26453356 har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af advokatsamfundet fastsatte regler. Forsikringen er tegnet i Codan Forsikring, Gammel Kongevej 60, 1790 København V.

Når vi påtager os en opgave for en klient, undersøger vi i hvilket omfang, der kan opnås offentlig eller forsikringsmæssig retshjælp ifølge gældende lov eller forsikring tegnet af klienten. Til brug for undersøgelsen er klienten forpligtet til at fremsende kopi af forsikringspolice og årsopgørelse.

Der kan være egenbetaling for offentlig retshjælp. Vi rådgiver herom og henviser i øvrigt til Advokatsamfundets hjemmeside, hvor der er redegjort for egenbetaling her.

Selvrisikoen for retshjælpsforsikring udgør typisk 10 %, dog typisk mindst kr. 2.500,00. Der gælder et dækningsmaksimum, der kan variere. Selvrisikoen betales ikke, såfremt kunden opfylder de økonomiske betingelser for fri proces. Indledende juridisk arbejde, herunder vurdering af sager forud for en konkret og aktuel tvist, er ikke omfattet af retshjælpsforsikringen og faktureres særskilt hos klienten. Dette gælder tillige krav, der måtte overstige dækningsmaksimum. Der gælder særlige retshjælpsforsikringsvilkår for blandt andet erhvervsdrivende og ejer -og andelsboligforeninger. De præcise betingelser kan klienten selv indhente hos sit forsikringsselskab.

Alle danske advokater er underlagt retsplejelovens regler om bl.a. god advokatskik. Advokatrådet fører tilsyn med overholdelsen af god advokatskik og har udarbejdet de advokatetiske regler, som stiller strenge krav til advokaters professionelle standard og etik.

Advokatnævnet påser overholdelsen af god advokatskik og kan pålægge sanktioner, hvis reglerne overtrædes.

God advokatskik er en adfærdsnorm, som bl.a. rummer regler om a) tavshedspligt, som pålægger advokater og deres medarbejdere fortrolighed i forhold til oplysninger modtaget gennem deres arbejde og b) interessekonflikter, der er situationer, hvor advokaten ikke kan rådgive en kunde uden at komme i konflikt med andre interesser. Der kan findes yderligere oplysninger om de advokatetiske regler og Advokatrådet på Advokatsamfundets hjemmeside. På Advokatnævnets hjemmeside kan der findes information om god advokatskik og klageadgang mv.

Vi er som advokatkontor desuden underlagt ’lov om forbyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme’. Loven forpligter os til at indsamle og opbevare klienters identitetsoplysninger i fem år. Derfor skal klienter oplyse navn, adresse og cpr nr. eller cvr nr. ved oprettelsen af en sag og i tillige vise dokumentation herfor. For selskabers vedkommende skal der tillige foreligge oplysninger og dokumentation for reelle ejerforhold.

’Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme’ forpligter os desuden til at undersøge transaktioner, hvis der opstår mistanke om, at de har tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. I den forbindelse kan vi også være forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk kriminalitet eller Advokatsamfundet.