Foreningsret

Vi rådgiver bestyrelser i ejerforeninger, inden for foreningsret, når der opstår et juridisk spørgsmål.

Foreningsret - ejerforeninger

Andelsbo-Advokat har et tæt og godt samarbejde med Andelsbo.

Det tætte samarbejde igennem over 60 år giver beboere og bestyrelse i foreninger administreret af Andelsbo, en række fordele.

Andelsbo-Advokat hjælper foreningsbestyrelser og Andelsbo med rådgivning om juridiske problemer.

I behøver ikke at være administreret hos Andelsbo for at bruge Andelsbo-Advokat til foreningsjura, vedtægtsændringer samt tinglysning heraf, byggesager, eller mere komplicerede juridiske problemstillinger. 

Så er der opstået et juridisk spørgsmål inden for foreningsjura? Kontakt en Andelsbo-Advokat specialist og lad os hjælpe jer, med jeres sag.

Læs mere om foreningsret

Som en del af en ejerforenings bestyrelse, er du medansvarlig for at sikre, at foreningen fungerer effektivt og driften er lovlig. Foreningsretten og ejerlejlighedsloven er hjørnestene i denne opgave, og det er afgørende at have en administrator med dybdegående forståelse af de forskellige aspekter. Hos Andelsbo er vi her, for at hjælpe bestyrelsen med at navigere i foreningsretten og sikre, at bestyrelsen træffer informerede beslutninger. Nedenfor dækker vi nogle centrale emner inden for foreningsretten, der er relevante for ejerforeningsbestyrelser.

Foreningsretten og ejerlejlighedsloven omfatter alle regler, der styrer andelsboligforeningers struktur, drift og forhold til ejerne. Det omfatter også reglerne for, hvordan bestyrelsen skal fungere og træffe beslutninger, inden for rammerne af lov og retspraksis.

Vedtægterne udgør selve fundamentet for en velfungerende ejerforening og er skelettet i foreningens struktur og drift. Vedtægterne fastlægger en række vigtige aspekter, herunder foreningens formål, ejernes rettigheder og forpligtelser, procedurer for beslutningstagning, og hvordan bestyrelsen skal forvalte foreningens anliggender.

For det første beskriver vedtægterne, hvordan beslutninger skal træffes inden for foreningen. Dette omfatter regler for generalforsamlinger, beslutningsprocesser, bestyrelsessammensætning, digital kommunikation og andelsbeviser mm.

For det andet fastsætter vedtægterne ejernes rettigheder og forpligtelser. Dette inkluderer ofte regler om vedligeholdelse af ejendommen, udleje og hvordan konflikter skal håndteres. Vedtægterne beskriver også, hvordan ejerlejlighedsejere kan blive ekskluderet fra foreningen, i tilfælde af meget grove overtrædelser.

Endelig fungerer vedtægterne som en form for kontrakt mellem foreningen og ejerlejlighedsejerne. De skaber klarhed om, hvad der forventes af både foreningen og beboerne.

Ændringer i vedtægterne skal også foretages omhyggeligt. Hvis bestyrelsen har brug for hjælp med vedtægtsmæssige spørgsmål eller ønsker at opdatere eksisterende vedtægter, kan Andelsbo hjælpe. Andelsbo gennemgår gerne vedtægter for at sikrer en nutidig drift af foreningen.

Et medlem af en ejerforening risikerer at blive ekskluderet fra foreningen – og dermed miste sin lejlighed – hvis vedkommende ikke overholder ejerforeningens regler. Eksklusion er en alvorlig beslutning, der kun træffes som en sidste udvej i særlige situationer. Der er strenge krav til dokumentation af den påståede misligholdelse. Vi gennemgår sagen sammen med bestyrelsen for at vurdere, om der er tilstrækkeligt grundlag for at indlede en eksklusions sag.

Vi tilbyder følgende assistance:

 1. Rådgivning i forhold til at indsamle og dokumentere den påståede misligholdelse.
 2. Udarbejdelse af påkrav og meddelelser om eksklusion.
 3. Overholdelse af alle fastsatte tidsfrister i henhold til foreningens vedtægter og ejerlejlighedsloven.
 4. Rådgivning og støtte i hele processen.
 5. Håndtering af indbringelse af sagen for foged- eller boligretten.
 6. Repræsentation i tilfælde af en boligretssag.


Vi er her for at vejlede jer igennem hele forløbet, og i tilfælde af, at sagen når retssystemet, vil vi også stå ved jeres side under en eventuel retssag.

Husk at eksklusion er en alvorlig beslutning, at den kræver væsentlig forsømmelse fra ejerens side og at eksklusion derfor kun bør og kan anvendes som en sidste udvej.

Som udgangspunkt fastlægger ejerforeningens vedtægter, om det er tilladt at foretage udlejning af en ejerbolig, herunder korttidsudlejning, eksempelvis AirBnB.

Det er vigtigt at forstå, at de specifikke bestemmelser om udlejning kan variere fra ejerforening til ejerforening, afhængigt af de vedtægter, man har vedtaget. Derfor er det afgørende at undersøge din egen ejerforenings vedtægt, for at få præcise oplysninger om, hvordan udleje reguleres i din forening.

Ønsker I som ejerforening at drøfte udleje, er vi i Andelsbo en aktiv sparringspartner i udvikling af det regelsæt for udleje, der passer til jeres forening.

Når foreningen er involveret i byggesager, er det vigtigt at forstå de juridiske aspekter.

Her er nogle af de aspekter, der er relevante for byggesager og entreprise i en ejerforening. 

 • Beslutningsprocessen: I en ejerforening skal store beslutninger, herunder byggeprojekter, godkendes af andelshaverne på en generalforsamling. Dette kræver en betydelig mængde kommunikation og planlægning, for at opnå enighed blandt ejerne. Andelsbo kan deltage på generalforsamling i forbindelse med beslutningsprocessen
 • Finansiering: Finansiering af byggeprojekter kan være en udfordring for ejerforeninger. Dette indebærer normalt ekstraordinær betaling af ejerlejlighedsejerne, via fælleslån, forhøjelse af fællesudgifter og anvendelse af foreningens hensættelser. Det er vigtigt at udvikle en klar finansieringsplan. Andelsbo udarbejder en finansieringsplan med foreningen, så det er tydeligt hvilken betaling fra ejerne, der er nødvendig
 • Gennemgang af entreprisekontrakt: Andelsbo sikrer, at I styrer uden om de klassiske konflikttyperne, og ved hvordan vi bedst muligt beskytter foreningens interesser. Derfor er vi en aktiv partner i forhandlingsprocessen
 • Byggeprojektledelse: Forvaltning af byggeprojekter i en ejerforening kræver nøje tilsyn og projektledelse for at sikre, at projektet udføres korrekt og inden for budgettet. Andelsbo har et dybt kendskab til markedet og hjælper jer med at vælge byggerådgiver
 • Kommunikation med beboere: Andelsbo vejleder og støtter bestyrelsen i kommunikationen med beboerne


Kontakt os til en drøftelse af jeres byggesag

Bestyrelsesmedlemmerne har et ansvar overfor foreningen og kan blive erstatningsansvarlige i tilfælde af skader eller økonomiske tab, der er opstået som følge af deres handlinger eller undladelser i rollen som bestyrelsesmedlemmer. Andelsbo tilbyder personlig rådgivning af alle vores bestyrelsesmedlemmer og uddannelse, der sikrer at bestyrelsesmedlemmer ikke pådrager sig et ansvar. Ligesom vi påser, at der er tegnet nødvendig bestyrelsesansvarsforsikring.

Start en dialog med os

Udfyld formularen nedenunder, og vi vil gøre vores bedste for at besvare den, så hurtigt som muligt.