Køb og salg

Køb og salg af andelsboliger er en vigtig del af dagligdagen i foreningen.

Vi varetager overdragelserne fra A-Z og sørger for at andelsboliglovens regler om maksimalprisbestemmelserne overholdes.

Vi varetager overdragelserne fra A-Z

Køb og salg af andelsboliger er en vigtig del af dagligdagen i foreningen.

Vi varetager overdragelserne fra A-Z og sørger for at andelsboliglovens regler om maksimalprisbestemmelserne overholdes.

Foreningen har ingen omkostninger ved køb og salg, da køber og sælger betaler alle omkostninger.

Bestyrelsens eneste opgave er den vedtægtsbestemte godkendelse af køber. Bestyrelsen medvirker dog til udbud på foreningens ventelister, hvis disse håndteres af bestyrelsen.  Vi kan også håndtere udbud, hvis foreningen anvender ventelisteportalen Waitly, eller lignende.

Vores behandling af en overdragelse sker i vores erfarne handels-team, som har håndteret mange tusinde andelsboligoverdragelser.

I hovedtræk gennemføres og håndteres følgende

Se listen ved at folde menuen ud.

De særlige situationer der kan være i en handel, som eksempelvis indtræden af en samlever, udlæg, tvangsauktion og konkurs kan vi også bistå med.

Vi vil glæde os til også at håndtere jeres forenings andelsoverdragelser!

 • Vi forsyner sælgerne med et overblik over salgsprocessen, i form af en detaljeret salgsvejledning
 • Vi instruerer sælgerne i indhentelse af obligatoriske el -og vvs installationsrapporter og vurderingsrapport
 • Vi instruerer sælgerne i eventuel obligatorisk udbedring
 • Vi instruerer sælgerne i tilvejebringelse af lovpligtige dokumenter til køber
 • Vi påser at overdragelse sker til en person i henhold til foreningens vedtægtsbestemmelser
 • Vi indhenter relevante oplysninger på sælger og køber
 • Vi udarbejder overdragelsesaftale som signeres digitalt af køber, sælger og bestyrelsen
 • Vi påser at andelsboliglovens maksimalprisbestemmelse overholdes, undtaget er ved sælgers og købers uagtsomme og/eller svigagtige adfærd
 • Vi gennemfører ejerskiftet i vores systemer
 • Vi igangsætter opkrævning af boligafgift for køber fra overtagelsesdagen og afslutning af sælger, i vores systemer
 • Vi opkræver købesum
 • Vi tilmelder køber til elforsyning (for at undgå at foreningen tilmeldes til forsyningen)
 • Vi påser at købesummen er indgået og giver besked til parterne, så nøgler kan overdrages på overtagelsesdagen
 • Vi indhenter restgældsoplysninger fra sælgers bank og kommunikerer med denne om, hvilken konto salgsprovenu indsættes på
 • Vi afregner købesummen til sælger/sælgers bank, dog med et tilbageholdt beløb, til blandt andet mangelsindsigelser, i typisk 4 uger
 • Vi afregner købesummen endeligt overfor sælger, dog med fradrag af varmedepositum
 • Vi udsteder eventuelt andelsbevis til køber
 • Vi sørger for et tilbagehold i købesummen, såfremt køber har rettidige og rimelige mangelsindsigelser. Dette frigives når det ved dom eller forlig er afgjort mellem køber og sælger, hvem tilbageholdet skal udbetales til

Start en dialog med os

Udfyld formularen nedenunder, og vi vil gøre vores bedste for at besvare den, så hurtigt som muligt.