Bestyrelsesrådgivning og årshjul

Foreningen får tilknyttet en fast ejendomsadministrator, som tager den styring I som bestyrelse ønsker – I vælger selv niveauet. Vi er foreningens rådgiver hele vejen rundt om årshjulet.

Bestyrelsesrådgivning og årets gang for bestyrelsen

Den fasttilknyttede ejendomsadministrator er bestyrelsens ”go-to person” hos Andelsbo. Herudover er der også et stærkt team bag, bestående af engagerede kollegaer, som alle har indgående kendskab til jeres forening – heriblandt controllere, regnskabschef, opkrævnings- og betalingsteam, køb -og salgsteam og endelig en advokat, som kan rådgive jer i de juridiske problemstillinger, som opstår. 

Hos Andelsbo vil I kunne få adgang til løbende rådgivning om alt som vedrører årshjulet i foreningen.

Diverse om bestyrelsesrådgivning og årshjul

Som bestyrelse har I adgang til løbende rådgivning og bistand, omkring de problemstillinger og udfordringer, som typisk opstår i en forening. Det kan for eksempel være i forhold til beboere, vicevært, valuarvurdering, forslag til generalforsamling og meget andet.

Vi yder dybdegående rådgivning, baseret på 60 års erfaring, således at I opnår det bedst mulige resultat.

Vi deltager i et årligt regnskabs- og budgetmøde med bestyrelsen, inden generalforsamlingen.

Vi hjælper med indkaldelse til generalforsamling og klargøring af bestyrelsens forslag.

Vi deltager i generalforsamlingen som dirigent og fremlægger regnskab og budget, hvis revisor ikke deltager i generalforsamlingen.

Vi udformer beslutningsreferat.

Vi tilbyder også deltagelse i arbejdet omkring ekstraordinære generalforsamlinger – og beboermøder, som vi anbefaler ved større byggesager.

Vi besvarer henvendelser fra andelshavere og lejere i det omfang disse ikke skal rettes til bestyrelsen eller til vicevært/varmemester.

Vi behandler klager fra, og over, andelshavere og lejere, efter aftale med bestyrelsen. Fører klage til påkrav/ophævelse/eksklusion behandles dette af Andelsbos advokater.

Vores telefon er åben 5 dage om ugen fra mandag-fredag.

Vores medarbejdere har alle direkte telefonnumre og e-mails, således at I ikke behøver at ringe via receptionen, hvis I ønsker hurtigere og mere direkte betjening af den rette medarbejder.

Hos Andelsbo vil bestyrelsen og beboerne altid kunne komme i kontakt med en kompetent og nærværende rådgiver.

Vi hjælper jer med besvarelse af myndighedshenvendelser.

Vi sørger for lovpligtig indberetning af andelsoverdragelser.

Vi sørger for udlevering af nødvendige oplysninger til advokat i forbindelse med sager i fogedret og boligret.

Vi kan hjælpe med administration af fremlejekontrakter.

Vi kan hjælpe med administration af ventelister.

Mange oplever at det er kompliceret med lejere og erhvervslejemål i foreningen – det kræver indgående kendskab til lovgivningen, struktur og disciplin at komme i mål med de udfordringer, som vil opstå i løbet af en lejers livscyklus i foreningen.

Nedenfor et udsnit af de opgaver vi kan hjælpe med for såvel beboelses -som erhvervslejere:

 • Vi sørger for opkrævning af leje og andre tilhørende ydelser.
 • Vi sørger for udsendelse af rykkere ved manglende betaling via en fast rykkerprocedure
 • Vi bistår med påkrav og ophævelse af bolig- og erhvervslejemål ved manglende betaling og anden misligholdelse
 • Vi sørger for overgivelse af sagen til juridisk assistance med henblik på udsættelse af lejeren, når bestyrelsen har truffet beslutning herom
 • Vi sørger for beregning og eventuel varsling af omkostningsbestemt leje én gang årligt
 • Vi sørger for beregning og varsling af forbedringsforhøjelse af lejen
 • Vi sørger for beregning og varsling af regulering i ejendommens skatter og afgifter inden udgangen af maj med tilbagevirkende kraft fra 1. januar samme år.
 • Vi sørger for beregning og opkrævning af aftalte lejestigninger.
 • Vi kan håndtere antennebudget og evt. -varsling én gang årligt.
 • Vi håndterer regnskab og pligtige meddelelser vedrørende vedligeholdelseskonto.
 • Behandling af henvendelser vedrørende beboernes eventuelle indvendige vedligeholdelseskonti
 • Vi kan hjælpe med den lovpligtige indberetning, herunder til GI.
 • Andelsbo-advokat kan bistå i huslejenævns- og ankenævnssager vedrørende omkostningsbestemt leje.
 • Vi håndterer opsigelse af lejemål samt orientering herom til bestyrelsen.
 • Vi kan indkalde til flyttesyn, som eksempelvis foretages af vicevært, eller den som foreningen ønsker at benytte.
 • Vi sørger for afregning af eventuelt tilgodehavende overfor fraflytter efter fraflytningssyn

Start en dialog med os

Udfyld formularen nedenunder, og vi vil gøre vores bedste for at besvare den, så hurtigt som muligt.