Andelsboligforeninger

ADMINISTRATION

Andelsbo leverer administration som en samlet ydelse, som i hovedtræk omfatter:

 • ProBo, en platform hvorfra beboerne kan hente foreningens dokumenter.
 • Betaling af alle udgifter. Bilagsgodkendelse kan ske digitalt via ProBo.
 • Opkrævning af boligafgift, udsendelse af rykkerskrivelser, samt ophævelse og gennemførelse af fogedsager.
 • Al bogføring og dertil knyttede opgaver.
 • Udsendelse af månedlige regnskabsrapporter til bestyrelsen, og assistance ved udarbejdelse af årsregnskab i samarbejde med foreningens interne og eksterne revision.
 • Opgaver i forbindelse med overdragelser, herunder fremsendelse af opkrævningsbrev til køber, kontakt til pant- og udlægshavere, udarbejdelse af boligaftale, tilretning af andelsbevis, afregning af købesum mv.*
 • Udarbejdelse af nøgleskema for foreningen.
 • Kontakt til myndighederne vedrørende ejendommens sædvanlige anliggender, f.eks. i forbindelse med boligydelse, sammenlægning af lejligheder, fremsendelse af materiale til brug for den offentlige vurdering og hjælp til høringssvar.
 • Udarbejdelse af erhvervslejekontrakter.
 • Udfærdigelse af kontrakter for ansatte i ejendommen, f.eks. vicevært eller trappevasker.
 • Lønudbetaling og dermed forbunden afregning af A-skat, feriepenge mv. 
 • Opkrævning og tilbagebetaling i forbindelse med varmeregnskab (skal Andelsbo udarbejde varmeregnskab, skal der aftales særskilt varmeregnskabshonorar).
 • Forsikringssager, herunder anmeldelse af skader. 
 • Deltagelse i generalforsamling, hvis dette er aftalt, samt bestyrelsesmøder, hvor det skønnes nødvendigt. 
 • Juridisk rådgivning, herunder udsendelse af orienteringsbreve om nye love og regler. Hver forening har en fast tilknyttet advokat/jurist.
 • Økonomisk rådgivning i forbindelse med omlægning af lån, kassekreditter, rentebetingelser og lignende, i samarbejde med foreningens valgte bank og realkreditinstitut.

 

Administrationshonoraret omfatter ikke byggesager og retssager, hvor der aftales særskilt honorar.

*Det kan være aftalt, at køber opkræves et gebyr for vores arbejde i forbindelse med overdragelser.

Andelsbos administration omfatter ikke vurdering af lejligheder, teknisk byggerådgivning, viceværtfunktion eller revision, idet vi anbefaler/foretrækker, at foreningerne selv vælger disse samarbejdspartnere. Vi samarbejder naturligvis med de revisorer m.v., som foreningerne vælger. Vi kan dog altid henvise til firmaer, som andre foreninger benytter med tilfredshed.

 

KØB/SALG

Hvis du ønsker at sælge din andelslejlighed, skal du starte med at kontakte din andelsboligforenings bestyrelse for at træffe aftale om vurdering af lejligheden. Bestyrelsen kan også oplyse, om andelsboligforeningen stiller krav om el- og VVS-tjek, udbydelse på ventelister mv.

Når der er udarbejdet en vurderingsrapport, skal den sendes til ejendomsadministrationen, så vi kan udarbejde det lovpligtige nøgleskema for lejligheden, hvor maksimalprisen for lejligheden opgøres. Nøgleskemaet skal udleveres til køber sammen med de øvrige dokumenter, der fremgår af bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger. Disse dokumenter kan findes på andelsboligforeningens ProBo – læs mere om ProBo her.

Når der er en købsaftale, der er underskrevet af sælger, køber og bestyrelsen, skal den og dit andelsbevis sendes til ejendomsadministrationen. Vi kan tilbyde en standardblanket til overdragelsesaftalen, hvis foreningen ikke benytter sin egen. Når vi har modtaget købsaftale og andelsbevis, sørger vi for at fremsende opkrævningsbrev til køber, kontakte pant- og udlægshavere, udarbejde boligaftale, rette andelsbevis, afregne købesum mv.

Bemærk, at vi normalt har op til tre ugers ekspeditionstid efter overtagelsesdatoen, før købesummen afregnes til sælger, og at det kan være aftalt med foreningen, at der tilbageholdes et beløb til mangler konstateret efter overtagelsen, også ved salg af dødsboer.

Hvis en køber konstaterer mangler efter overtagelsen af en andelslejlighed, skal indsigelse ske hurtigst muligt overfor bestyrelsen. Det er bestyrelsen, der beslutter, hvornår der kan ske afregning af det tilbageholdte beløb til mangler.