Om advokatkontoret

Advokatfirmaet MUNCH|LUND drives som I/S, og firmaet anvender ingen særlige aftaler om valg af værneting, lovregler eller lignende, medmindre det aftales med klienten.

Alle advokater i Advokatfirmaet MUNCH|LUND er beskikkede som advokater af Justitsministeriet i Danmark, og hermed en del af Advokatsamfundet.

Advokatfirmaet som har cvr.nr. 26453356 har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af advokatsamfundet fastsatte regler. Forsikringen og garantiordningen er tegnet i Codan Forsikring, Gammel Kongevej 60, 1790 København V. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokatfirmaet MUNCH|LUND I/S, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokatfirmaet MUNCH|LUND har klientbankkonti i Danske Bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Advokaterne hos Advokatfirmaet MUNCH|LUND er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokatfirmaet MUNCH|LUND og/eller utilfredshed med en af Advokatfirmaet MUNCH|LUNDs advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

Vores kompentencer

Advokatfirmaet MUNCH|LUND har mangeårig erfaring med at føre retssager for de andelsboligforeninger, vi har i ejendomsadministration. Læs mere om vores kernekompetencer nedenfor.

Andelsbolig– og foreningsret

Vi har stor viden indenfor andelsboligretten og 40 års praktisk erfaring i at føre retssager, medvirke til tvistløsning, og medvirke som dirigent på generalforsamlinger. Vi bistår også gerne foreninger, som vi ikke har i administration, med alle typer af problemstillinger, eksempelvis vedtægtsændringer, eksklusionssager og assistance på generalforsamlinger. 

Rådgivning om køb af andelsbolig

Vi rådgiver gerne om køb af andelsbolig i andre andelsboligforeninger, end dem, vi administrerer. I rådgivningen indgår blandt andet en granskning af andelsboligforeningens økonomi, så det sikres, at køberen træffer sine beslutninger på et oplyst grundlag.

Køb og salg af ejerboliger (villaer og ejerlejligheder)

Vi er med i førerfeltet, når det handler om rådgivning ved køb af fast ejendom. Det være sig huse, ejerlejligheder, projektlejligheder og fritidshuse. Ligesom vi er eksperter i køb af byggegrunde med henblik på opførelse af en ny ejendom. Vi rådgiver om selve aftaleindgåelsen, og ekspederer handlen med tinglysning af skøde, udarbejdelse af refusionsopgørelse, og alt hvad der i øvrigt skal til i en ejendomshandel. Vi har faste priser på bolighandler, og der betales kun salær, såfremt handlen gennemføres.

Retssager om mangler ved fast ejendom og andelsboliger

De mange bolighandler - både ejerboliger og andelsboliger - har givet os stor indsigt i at føre retssager ved domstolene om mangler ved fast ejendom, herunder om ulovlige el-installationer og  ulovlige/mangelfulde badeværelser.

Familieret

Vi har rådgivet om og udarbejdet i hundredevis af testamenter, ægtepagter og samejeoverenskomster. Omfattende alle typer, fra ugifte samlevende, som ønsker arveret efter hinanden, over familiegældsbreve ved forældrekøb, til familier med behov for sikring af dine, mine og vores børn. Mulighederne er mange, og behovet for rådgivning er stort.

Lejeret

Vi har stor erfaring med såvel beboelseslejeret som erhvervslejeret. Eksempelvis udarbejder vi lejekontrakter, og bistår i huslejenævnssager/boligretssager.

Straffesager

Kontoret er desuden specialiseret i straffesager.

Kontakt os og hør nærmere. Du finder de enkelte advokaters specialer og kompetencer på denne side.

Ydelser / Salæroversigt

Testamente
Fra kr. 3.500,00
Hertil kommer gebyr til Notaren i Skifteretten med kr. 300,00

Ægtepagt
Fra kr. 5.000,00
Hertil kommer tinglysningsgebyr med kr. 1.750,00

Samejeoverenskomst
(ugifte samlevende)
Fra kr. 3.500,00

 

Ejendomshandler

Énfamilieshus
Kr. 10.000,00
Hertil kommer tinglysningsgebyr med kr. 1.750,00 og tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen

Ejerlejlighed
Kr. 9.000,00
Hertil kommer tinglysningsgebyr med kr. 1.750,00 og tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen

Andelsbolig
Kr. 7.000,00

 

Timepris/civilsager
Kr. 2.125,00

Mortifikation af ejerpantebrev
Kr. 4.000,00
Hertil kommer diverse gebyrer i alt ca. kr. 1.000.

Transport af ejerpantebrev
Kr. 1.875,00

Alle priser er inklusiv moms.

Rabat på listepriser ydes til:

1. Beboere i andelsboligforeninger, som Andelsbo har i administration: 10%
2. Andelsboligforeninger, som Andelsbo har i administration: 10%

Kontakt os

MUNCH|LUND Advokater
Dronning Olgas Vej 37A
2000 Frederiksberg

Telefonnummer: 39 65 06 00

Telefax: 38 16 11 50

E-mail: advokat@andelsbo-adm.dk

 

Åbningstider

Mandag – torsdag
09:00 – 14:00

Fredag
09:00 – 13:00

 

Vi holder lukket mellem jul og nytår, Grundlovsdag og fredagen efter Kr. Himmelfart.

Tine Munch

Advokat med møde for landsret

Specialer

Fast ejendom og familieret

Kontakt

Telefon: 39 65 06 00
Telefon (direkte): 38 16 01 56

Kvalifikationer

Mine specialer er fast ejendom, herunder andels– og ejerboliger samt rådgivning om køb og salg af alle typer af boliger, grunde mv. Jeg rådgiver også om nybyggeri og forældrekøb.

Jeg er desuden specialist i familieret. Herunder særligt rådgivning om testamenter, ægtepagter og samejeoverenskomster.

Jeg fører retssager for såvel Byret og Landsret.

CV

2023
Indehaver af Advokatfirmaet MUNCH|LUND

2016
Partner i Advokatfirmaet Tine Munch & Nina Pagh

2015
Advokatfirmaet Hanne Menné og Nina Pagh

2013
Møderet for Landsretten

2007-2015
Vilsøe Boligadvokater / Elvang & Partnere

2005-2007
Selvstændig advokatforretning Leverum Boligadvokater

2001-2005
Lærerstandens Brandforsikring G/S

1999-2001
Advokat hos Advokat Hanne Menné

1996-1999
Advokatfuldmægtig Advokatfirmaet Hanne Menné

1996
Cand. jur. fra Københavns Universitet

1971
Født

Medlemsskaber

Dansk Selskab for Boligret

Danske Ejendomsadvokater

Foreningen af advokater med ejendomsadministration

Nina Pagh

Advokat med møderet for landsret

Specialer

Andelsboliger, foreningsret og fast ejendom

Kontakt

Telefon: 39 65 06 00
Telefon (direkte): 38 16 11 25

Kvalifikationer

Jeg beskæftiger mig med andels- og ejerboliger, lejeret samt foreningsret. Jeg arbejder tillige med en bred vifte af emner indenfor fast ejendom herunder rådgivning om køb og salg af andelsboliger.

CV

2002
Partner i Advokatfirmaet Hanne Menné og Nina Pagh (nu Advokatfirmaet Tine Munch og Nina Pagh)

1991
Møderet for Landsretten

1989-2002
Ansat i Advokatfirmaet Hanne Menné som advokat

1986-1989
Ansat hos Advokatfirmaet Christian Arnskov og Hanne Menné som advokatfuldmægtig

1986
Cand.jur., Københavns Universitet

1960
Født

Medlemsskaber

Dansk Selskab for Boligret

Foreningen for advokater med ejendomsadministration

Hanne Menné

Advokat med møde for Højesteret

Specialer

Strafferet, lejeret, fast ejendom og familieret

Kontakt

Telefon: 39 65 06 00

Kvalifikationer

Jeg beskæftiger mig med strafferet, jeg er beskikket forsvarer og jeg er også bistandsadvokat.

Derudover har jeg en lang erfaring indenfor lejeret, hvor jeg har ført mange retssager både i Boligretten og i Landsretten.

Jeg beskæftiger mig også med fast ejendom, herunder andelsboliger og ejerboliger.

Jeg beskæftiger mig endvidere med familieret, herunder rådgivning om testamenter, ægtepagter og samejeoverenskomster.

Jeg har tidligere været rådgiver for Lejernes LO, samt siddet i Advokatvagten i Gentofte.

CV

2016-
Ansat i Advokatfirmaet MUNCH|LUND

2002-2016
Partner i Advokatfirmaet Hanne Menné og Nina Pagh

1987-2002
Indehaver af Advokatfirmaet Hanne Menné

1990
Beneficeret i Københavns Byret og Østre Landsret

1987
Møderet for Højesteret

1982
Møderet for Landsret

1982-1987
Partner i Advokatfirmaet Christian Arnskov og Hanne Menné

1980-1982
Ansat advokat hos advokat Christian Arnskov

1977-1980
Advokatfuldmægtig hos advokat Christian Arnskov

1977
Cand. Jur. fra Københavns Universitet

1951
Født

Medlemsskaber

Landsforeningen af Forsvarsadvokater

Foreningen af Danske Familieadvokater

Dansk Selskab for Boligret

Foreningen af advokater med ejendomsadministration

Advokatsekretærerne

Anette Klibo

Områder

Mine arbejdsopgaver er primært på advokatkontoret, herunder selvstændig behandling af ejendomshandler, digital tinglysning, retssagsbehandling og styring af fogedsager.

Herudover omfatter min arbejdsopgaver servicering af vores foreninger, herunder udarbejdelse af indkaldelser og referater, kontakt til valuarer samt servicering af haveforeningerne, herunder udsendelse af rykkerskrivelser.

Jeg har 25 års erfaring fra advokatkontor.

Linda Andersen

Områder

Mine arbejdsopgaver er primært på advokatkontoret, herunder selvstændig behandling af ejendomshandler, digital tinglysning, retssagsbehandling og styring af fogedsager.

Herudover omfatter min arbejdsopgaver servicering af vores foreninger, herunder udarbejdelse af indkaldelser og referater, kontakt til valuarer.